دوره های آموزشی

۱.

دوره آموزشی افسر دوم بر روی شناور های غیر فلزی با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن سفر های نزدیک به ساحل

افسر دوم عرشه(First Mate یا Second Officer) یکی دیگر از افسرهای عرشه است که مسئولیت حفظ و نگهداری ابزار و وسایل مورد استفاده در عرشه را برعهده دارد، او همچنین مسئول برگذاری دوره‌های آموزشی آتش‌نشانی و کار با ابزار نجات غریق می‌باشد. طول دوره این دوره آموزشی حداقل ۲۸۲ ساعت شامل : ۲۳۶ ساعت آموزش تئوری ، ۱۶ ساعت آموزش عملی و ۳۰ ساعت تمرین میباشد.

۲.

دوره آموزش ملوان عمومی – سفر های نزدیک به ساحل

مَلَوان کسی است که در هدایت یا کمک در عملیات تعمیر و نگهداری یا خدمات در شناورها بر روی آب و در بندرگاه‌ها نقش دارد. ملوان عمومی – سفر های نزدیک به ساحل بر روی شناور های تجاری فعالیت داشته و محدودیت مسافت دارند. طول این دوره آموزشی حداقل ۴۴ ساعت شامل : ۳۲ ساعت آموزش تئوری و ۱۲ ساعت آموزش عملی میباشد.  

۳.

دوره آموزشی ملوان صیاد

ملوان صیاد در هدایت یا کمک در عملیات صید و یا تعمیر و نگهداری ادوات صید و صیادی وظیفه دارد. این دوره آموزشی محدودیت ظرفیت و مسافت نداشته و دارنده این گواهینامه میتواند بر روی شناور ها ، اعم از فلزی و غیر فلزی به فعالیت بپردازد. طول این دوره آموزشی حداقل ۶۸ ساعت شامل : ۴۲ ساعت آموزش تئوری و ۲۶ ساعت آموزش عملی میباشد.

۴.

دوره آموزشی کمک ناخدا با طول کمتر از ۲۴ متر – آب های محدود

کمک ناخدا در واقع جانشین ناخدا در شناور میباشد و پس از ناخدا دستورات وی بر دستورات دیگر مقدم است. دارنده این گواهینامه میتواند بر روی شناور های صیادی حداکثر تا طول ۲۴ متر به فعالیت بپردازد. حداقل طول این دوره آموزشی حداقل ۱۸۶ ساعت شامل : ۱۵۰ ساعت آموزش تئوری ، ۶ ساعت آموزش عملی و ۳۰ ساعت تمرین میباشد.

۵.

دوره آموزشی ناخدا با طول کمتر از ۲۴ متر – آب های محدود

ناخدا یا درست‌تر ناوخدای بالاترین فرمانده و راهبر در ناو آبی است. در هر کشتی یا قایق که بر آب حرکت می‌کند، دستور ناوخدا بر هر دستور دیگری مقدم است. وی مسئولِ جان و امنیتِ کشتی است. در کشتی های تجاری و مسافربری واژه کاپیتان را به جای ناخدا به کار می‌برند. دارنده این گواهینامه میتواند بر روی شناور های صیادی حداکثر تا طول ۲۴ متر به فعالیت بپردازد. طول این دوره آموزشی حداقل ۲۰۰ ساعت شامل : ۱۷۴ ساعت آموزش تئوری ، ۱۰ ساعت آموزش عملی و ۱۶ ساعت تمرین میباشد.

۶.

دوره آموزشی ناخدا با طول کمتر از ۱۲ متر – آب های ساحلی

ناخدا یا درست‌تر ناوخدای بالاترین فرمانده و راهبر در ناو آبی است. در هر کشتی یا قایق که بر آب حرکت می‌کند، دستور ناوخدا بر هر دستور دیگری مقدم است. وی مسئولِ جان و امنیتِ کشتی است. دارنده این گواهینامه میتواند بر روی شناور با طول حداکثر ۱۲ متر و در آب های ساحلی فعالیت نماید. طول این دوره آموزشی حداقل ۶۰ ساعت شامل : ۴۶ ساعت آموزش تئوری و ۱۴ ساعت آموزش عملی میباشد.

۷.

دوره آموزشی قایقران بر روی قایق های موتوری

قایقران به معنای فردی است که واجد شرایط هدایت شناور های داری موتور میباشد. طول این دوره آموزشی حداقل ۶۴ ساعت شامل : ۳۲ ساعت آموزش تئوری و ۳۲ ساعت آموزش عملی میباشد.

۸.

دوره ایمنی چهارگانه

دوره ایمنی چهارگانه شامل چهار دوره “فنون بقا در دریا ، پیشگیری از حریق و اطفای آن ، کمک های اولیه مقدماتی ، ایمنی فردی و مسئولیت های اجتماعی” یک دوره جانبی میباشد کی طی کردن آن الزام دریافت هر گونه گواهینامه دریانوردی میباشد.

اطلاعات تکمیلی دوره‌ها

ردیف

عنوان دوره

شرایط ورود به دوره

طول دوره (ساعت)

تئوری

عملی

تمرین

مجموع

۱

دوره آموزشی افسر دوم بر روی شناور های غیر فلزی با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن سفر های نزدیک به ساحل

حداقل سن ۱۸ سال دارا بودن گواهی سلامت معتبر

دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم

۲۳۶

۱۶

۳۰

۲۸۲

۲

دوره آموزش ملوان عمومی سفر های نزدیک به ساحل

حداقل سن ۱۸ سال دارا بودن گواهی سلامت معتبر

دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی پنجم ابتدایی

۳۲

۱۲

۴۴

۳

دوره آموزشی ملوان صیاد

حداقل سن ۱۶ سال دارا بودن گواهی سلامت معتبر

دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دوم ابتدایی

۴۲

۲۶

۶۸

۴

دوره آموزشی کمک ناخدا با طول کمتر از ۲۴ متر آب های محدود

حداقل ۱۸ سال سن دارا بودن گواهی سلامت معتبر حداقل مدرک تحصیلی سیکل دارا بودن ۹ ماه خدمات دریایی در سمت ملوان صیاد

۱۵۰

۶

۳۰

۱۸۶

۵

دوره آموزشی ناخدا با طول کمتر از ۲۴ متر آب های محدود

حداقل ۲۵ سال سن دارا بودن گواهی سلامت معتبر – حداقل مدرک تحصیلی سیکل دارا بودن گواهینامه کمک ناخدا با طول کمتر از ۲۴ متر آب های محدود با حداقل ۱۲ ماه خدمات دریایی در این سمت

۱۷۴

۱۰

۱۶

۲۰۰

۶

دوره آموزشی ناخدا با طول کمتر از ۱۲ متر آب های ساحلی

حداقل ۲۰ سال سن دارا بودن گواهی سلامت معتبر حداقل مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی دارا بودن گواهینامه ملوان صیاد با حداقل ۹ ماه خدمات دریایی

۴۶

۱۴

۶۰

۷

دوره آموزشی قایقران بر روی قایق های موتوری

حداقل ۱۸ سال سن دارا بودن گواهی سلامت معتبر – حداقل مدرک تحصیلی سیکل

۳۲

۳۲

۶۴

۸

دوره ایمنی چهارگانه

دارا بودن گواهی سلامت معتبر

حداقل ۱۸ سال سن

۴۶

۲۴

۷۰