مدارک مورد نیاز ثبت نام

مدارک مورد نیاز جهت شرکت در دوره های ملوان صیاد ، ناخدا با طول کمتر از ۱۲ متر سفر های نزدیک به ساحل ، کمک ناخدا با طول کمتر از ۲۴ متر – آب های محدود، ناخدا با طول کمتر از ۲۴ متر – آب های محدود  ، قایقران بر روی موتوری ، ایمنی چهارگانه ، بازآموزی ایمنی چهارگانه :

مدارک مورد نیاز جهت شرکت در دوره های ملوان عمومی – سفر های نزدیک به ساحل و افسر دوم بر روی کشتی های غیرفلزی با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ تن سفر های نزدیک به ساحل :

دریافت فرم‌های مورد نیاز

اعلام نتایج دوره‌ها